بازدید اعضای تیم اعتبار سنجی و رتبه بندی خوابگاه ها ی مجردی ملکی ، از خوابگاه دانشکده بهداشت

  اعضای تیم  اعتبار سنجی و رتبه بندی شامل حسین راسخ معاون مدیر دانشجویی، علی احمدی رییس اداره خوابگاه ها ،مهندس محمد نیسانی

مسئول دفتر فنی معاونت ، شهناز السادات  ترابی کارشناس خوابگاه ی خواهران ،مصطفی دانش فر رابط
IT  و کارشناس خوابگاه برادران در پنجم

شهریور 96 از امکانات خوابگاهی رفاهی ،آموزشی دانشکده بازدید  کرده و  همکاران دانشکده را مورد تقدیر قرار دادند . در این بازدید مدیر فرهنگی

دانشجوی سرکار خانم مظلومی کارشناسان  محترم این مدیریت  خانم کامران فرد ،آقایان مهندس شاکری و مهندس دریایی حضور داشتند.

    
 
                                                               
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-7 13:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ