بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماریها
    

گرايش مبارزه با بيماريها

تعريف رشته:
   مبارزه با بيماريها شاخه اي از علوم بهداشتي است كه دانش آموختگان آن در جهت پيشگيري ازبيماريهاي واگير وغير واگير فعاليت مي كنند. آنها بر اساس

سياستگزاريها و برنامه ريزي هاي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي در جهت كنترل وريشه كني بيماري ها  وظايفي را تحت نظارت مسئولين بهداشتي
 
درماني در نظام  ارائه خدمات بعهده مي گيرند.

رسالت: رسالت اين رشته تربيت نيروهاي معتقد، آشنا و عامل به مفاهيم، مباني و استراتژيهاي مبارزه با بيماريها و تامين ، حفظ و ارتقاي سلامت جامعه تحت

پوشش است.

دورنما (Vision): در اين برنامه انتظار داريم در ده سال آينده

     *  فراگيرندگان طبق آخرين استانداردهاي جهاني ، آموزش ببينند

     * دانش آموختگان اين رشته جايگاه علمي خود را در بخش مبارزه با بيماريها تثبيت نمايند.

     * خدمات دانش آموختگان منجر به ارتقاي شاخصهاي مربوط به كنترل بيماريها در جمعيت هاي تحت پوشش شود.

اهداف كلي:

اهداف  تربيت نيرو دردوره كارداني بهداشت عمومي با گرايش مبارزه با بيماريها عبارتند از:

1) تربيت نيروهايي با آگاهي وعملكرد همسو با نيازهاي جامعه

2) تربيت نيروهايي كه با موضوعاتي از قبيل : بيماريابي / غربالگری / ارجاع بيماران / پيشگيري و كنترل بيماريها / عوامل خطرزا / سيستم ارائه خدمات كشوري

و... آشنا باشد.

3) تربيت نيروهايي كه قادر باشند بيماريهاي شايع بومي منطقه تحت پوشش خود را شناسايي كنند.

4) در پيشبرد برنامه هاي آموزش بهداشت نقش موثر داشته باشند.

5) درانجام پژوهشهاي كاربردي Health System Research نقش موثر داشته باشند.

  6) تربيت نيروهايي كه قادر باشند بصورت چند ريشه عمل نمايند.

نقش ها:

دانش آموختگان اين رشته در حرفه آينده خودرا درجامعه نقشهاي زير را برعهده خواهند داشت:

  1- نقش آموزشي: آموزش به بيماران– افراد پرخطر (high-risk)  ودرمعرض خطر (at-risk)

  2- نقش پژوهشي: كمك به پژوهشهاي كاربردي (HSRs)  در عرصه هاي بهداشتي  كشور

  3- نقش پيشگيري كننده: ارائه خدمات پيشگيري سطحوح مختلف با انجام اقداماتي غربالگري بيماري‌ها و كمك به تشخيص و درمان بيماري‌ها، تحت نظارت
 
پزشك مسئول

  4- نقش اجرايي : انجام امور اجرايي مربوط به حرفه

طول دوره : 4 تا 6 ترم

تعداد واحدهاي درسي :67 واحد درسي

واحدهاي گرايش مبارزه با بيماريها به ترتيب زير تقسيم مي شود:

الف) عمومي          13 واحد                           ب) پايه                 10 واحد

ج) اصلي               14 واحد                           د) اختصاصي         18 واحد

ه ) كارآموزي         12 واحد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-18 14:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ