بهداشت عمومی گرایش بهداشت خانواده
    

  بهداشت خانواده

  تعريف رشته : 
  رشته بهداشت خانواده ، شاخه اي از علوم بهداشتي است كه دانش آموختگان آن ، جهت تامين،حفظ وارتقاي سلامت اعضاي
 خانواده ،به ويژه مادران وكودكان مي كوشند.

دانش آموختگان اين رشته براي به ثمر رساندن برنامه هاي بهداشتي ، باتاكيد بر مراقبت از اعضاي خانواده بازوهاي اجرايي موثري
هستندكه وظايف خود را تحت نظارت مسئولين بهداشتي
درماني در نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني به انجام مي رسانند.

رسالت:رسالت موسسات آموزشي تربيت كننده نيرو دررشته بهداشت خانواده، تربيت نيروهاي آشنا ، معتقد وعامل به مفاهيم ،
مباني و راهكارهاي تامين
حفظ وارتقاي سلامت براي اعضاي خانواده است.

دورنما (Vision):

  * دستيابي به آخرين دستاوردهاي علمي وتكنولوژيك بهداشت عمومي در شاخه بهداشت خانواده در سطح استانداردهاي جهاني
در طول 10 سال آينده

  * تثبيت جايگاه علمي دانش آموختگان رشته در نظام ارائه خدمات كشور

  * ارتقاي شاخصهاي مهم سلامت در خانواده هاي تحت پوشش خدمات دانش آموختگان

 

اهداف كلي:

1) آشنايي فراگيرندگان اين رشته با مفاهيم مرتبط با چگونگي تامين،حفظ وارتقاي در سطح جامعه به ويژه براي اعضاي خانواده

2) كسب اطلاعات وتوانمندي هاي نگرشي وعملي ضروري در زمينه هاي شيوه هاي آموزش در جامعه نحوه مراقبت از اعضاي
خانواده
راهنمايي خانواده ها- پژوهشهاي كاربردي ومديريت كنترل بيماريها

نقش ها:

1) نقش آموزشي : آموزش به خانواده ها بويژه مادران در زمينه هاي مختلف حرفه اي با هدف ارتقاي سطح آگاهي ، نگرش و عملكرد
بهداشتي درماني

2- نقش مراقبتي وپايشي:مراقبت ازاعضاي خانواده ها،بويژه مادران و كودكان وپايش سلامت آنها در نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني

3- نقش مشاوره اي : راهنمايي خانواده ها درباره مشكلات مربوط به سلامت اعضاي خانواده

4- نقش پژوهشي : كمك به پژوهشهاي كاربردي (HSRS) در عرصه هاي بهداشتي كشوري

5- نقش اجرايي : كمك به مسئولين در اجراي برنامه هاي بهداشتي نظير: كنترل اپيدمي ها، شرايط اضطراري و...

طول دوره: 4تا 6 ترم

تعداد واحدهاي درسي : 67 واحد درسي

واحدهاي گرايش بهداشت خانواده به ترتيب زير تقسيم مي شود:

   الف) عمومي    11 واحد

   ب)پايه             10 واحد

   ج) اصلي         13 واحد

   د) اختصاصي    21 واحد

  ه) كارآموزي      12 واحد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-18 14:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ