تاریخچه دانشکده بهداشت اوز
    این دانشکده زیر نظـر دانشکده علوم پزشکـی و خدمـات بهداشتـی درمانـی لارستـان قرار دارد و تفکـر تشکیــل آن در آذر مـاه سال 1388 بنا به پیشنهـادی که بـه

سرکار خانم دکتر مرضیه
 وحید دستجـردی وزیر محترم وقت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکـی و جناب آقای دکتر ایمانیه ریاسـت محترم دانشگاه علوم پزشکی

شیراز از سوی معتمدین شهر اوز داده شد که مورد پذیرش قرار گرفت و بوجود آمد.

   جهت تحقق این مهـم هیأت پیگیـر این دانشکـده که شامل: آقایـان 1- منصـور فقیهــی نـژاد 2- حاج محمــد محمودی 3- خواجه عبدالحمید نامــور 4- ابراهیم احمدی

5- مرحوم محمد عسکری 6- محمد امین سعیـدی 7- ابراهیم غفــوری 8- نوید خادمپــور 9- هادی صدیقــی خانم ها: 10- اعظم بارضایــی 11- کبری هاشمی تشکیل

که تلاش وافر و پیگیـری های شبانه روزی را جهـت تحقـق ایـن مهــم به عمــل آوردند. به همــراه آن تلاش هـای مسئولیـن ارشـد
 دانشکـده علـوم پزشکـی لارستـان

که اولویـت اول
 کـاری خـود را راه انـدازی دانشکـده بهداشـت اوز قـرار داده بودنـد و همراهــی و مسـاعــدت مسئولیـن محتـرم دانشگـاه علــوم پزشکـی شیــراز هـدف

فوق الذکـر محقـق گردید و موافقت اصولـی دانشکـده در تیـر مـاه 1389 توســط وزارت متبــوع صــادر گشـت.در تـاریـخ  22
 /2/91  آقای دکتــر حاتمــی رییس دانشکـده

بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
 شهید بهشتی به نمایندگـی از هیـأت بـرد جهـت تاییـــد آمادگـی دانشکده بهداشـت از امکانــات موجود بازدید نمودند و بالاخـره مجوز

آموزش دانشجو در رشتـه کارشناسی بهداشـت عمومـی در ایـن دانشکـده صــادر شـد. ابــلاغ سرپرســت دانشکـده آقای
 دکتــر محمدرضـا عرفانی در تـاریخ 11/5/91

توسط ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکـی شیـراز جنــاب آقـای دکتـر ایمانیـه صــادر و این دانشکـده با دو ساختمــان آموزشی و اداری با تجهیـزات کامـل در مهرماه

1391 فعالیت آموزشـی خود را
 بـا بیست و پنج دانشجوی کارشناسـی بهداشت عمومـی آغاز نمود و پیگیـری لازم جهــت ایجاد رشته های جدید از قبیل علوم تغذیـه،

بهداشت محیط در حال انجام است. به همت والای خیرین و تلاش های مجدانه هیـأت پیگیر امکانات مناسبی در دانشکده فراهم گردیده و خوابگاه مناسبی نیز تـدارک

 و تجهیـز شده است. همچنین زمینـی به مساحـت 5/10 هکتـار در ورودی شهــر اوز در نزدیکی دانشگـاه پیام نور اوز در نظر گرفته شد و فاز اول ساخـت و ساز آن بـه

مساحت 3700 متـر به اتمـام رسیـده است، که در دی مـاه 95 ساختمان دانشکده با حضور جناب آقای دکتر ایمانیه ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سرکار خانم

دکتر رئوفی ریاست دانشکده علوم پزشکی لارستان،آقای دکتر جعفرپور نماینده مجلس شورای اسلامی لارستان،خنج -گراش،آتش فراز بخشدار اوز، مهمانانی از تهران

از جمله آقایـان دکتر حاجتـی دبیر شـورای آموزش، بهداشت تخصصــی وزارت بهداشت، دکتـر کشاورز دبیر هیات بورد رشتــه تغذیه، دکتر شاه طاهـری دبیر هیـات بـورد

رشته بهداشت حرفه ای، دکتر غنییـان از مجمـع خیریــن سلامت کشور و سرکار خانم دکتـر گل بابائی عضـو هیأت بورد رشتـه بهداشت حرفه ای، ،مهمانانـی از شیراز

جناب آقای دکتـر چوبینه مدیر گروه بخـش ارگونومی و دکتر جهانگیـری مدیر گـروه رشتـه بهداشت حـرفه ای، هیأت رییسه دانشکده علوم پزشکی لارستان، جناب آقای

دکتر مدرسی و اعضای مجمع خیرین سلامت لارستان و مسئولین، معتمدین و بزرگان شهر اوز افتتاح شد. ساختمان جدید دارای امکانات مناسبی از قبیل 8
 آزمایشگاه،

12
کلاس درس، کتابخانـه، سالـن مطالعه، سالـن اینترنت،بخش اداری و... می باشد. همچنیـن در این سایـت خوابـگاه جدیدی به وسعـت 600 متر مربـع در دو طبقه با

ظرفیـت تقریبـی 90 نفر ساختــه شده
 و در حال بهـره بـرداری می باشد. رشتـه های این دانشکده: شامـل بهداشت عمومی، مبارزه با بیماریهـا و بهداشـت خانــواده و

رشتــه بهداشـت حرفـه ای می باشد.


 

  
 
                                                                                                                                                                                                     بعونه و کرمه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-5 12:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ