کارشناس هسته: سرکار خانم طیبه نامی
شرح وظايف كارشناس مرکز توسعه آموزش و هسته استعداد درخشان
كارشناس هسته استعداد درخشان داراي وظايف ذيل مي باشد :
1 نيازسنجي دانشجويان در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي ، كارگاهي
2- ارائه اخبار و اطلاعات مربوطه به دانشجويان عضو هسته
3 - پيگيري برنامه زمان بندي اجراي كارگاهها و نشست هاي دانشجويان عضو هسته
4- شناسايي و به عضويت گرفتن دانشجويان ممتاز بر اساس معيارهاي مناسب و فرم هاي موجود (لازم است يك نسخه از آيين نامه مربوط به عضويت
 
در هسته توسط كارشناس مطالعه و دفتر نيز بايگاني گردد).
5- معرفي دانشجويان برتر آموزشي ، پژوهشي، معاونت ، ورزشي در سايت دانشكده و بورد استعداد درخشان
6-پيگيري ، معرفي ، قدرداني از دانشجويان ممتاز در زمينه هاي مختلف در مراسم و فعاليت هايي نظير مراسم حسن استقبال و .....
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-6 12:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ