ردیف

نام درس

طرح دوره

طرح درس

راهنمای مطالعاتی

1 فرم خام
2 حشره شناسی پزشکی کارشناسی
3 حشره شناسی پزشکی کاردانی
4 فارسی عمومی
5 کمک های اولیه
6 فیزیولوژی

7

آموزش بهداشت و ارتباطات      

 

 

 

8

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر

 

 

9

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها

 

 

10

بهداشت دانش آموزان و مدارس

 

 

 

11

اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل

 

 

 

12

نظام های سلامت در ایران و جهان

 

 

13

توانبخشی و رفاه اجتماعی

 

 

14

تکنولوژی آموزشی

 

 

15

آموزش بهداشت و ارتباطات (2)

 

 

16 زبان عمومی

17

زبان پیش 

 

        

 

18 شیمی عمومی
19 آمار حیاتی1
20  انگل شناسي-بهداشت کاردانی 
21  انگل شناسي-بهداشت کارشناسی 
22 تغذیه کاربردی
23 تشریح و فیزیولوژی
24 کلیات و اصول اپیدمیولوژی
25 اصول و مبانی جامعه شناسی
26 فارماکولوژی
27 کلیات بهداشت حرفه ای-کارشناسی
28کلیات بهداشت حرفه ای-کاردانی
   

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-7 10:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ