حوزه های تحقیقاتی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی:

    سيستم هاي اطلاعات مديريت، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در نظام بهداشتی و درمانی، سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران، ارزیابی
 
مراقبتهای بهداشتی و درمانی، روابط درون بخشـی و برون بخشی بیمارستان، اقتصاد خرد و کلان، اصول حسابداری، اصول و مبانی مدیریت، مديريت

منابع انساني، رفتار سازمانی، موازين حقوقي در بيمارستـان، مديريت مالي، اصـول انبار داري و تداركات، اصول تنظيـم و كنتـرل بودجـه دولتي، اصـول

خدمات بهداشتي، سازمان و مديريت بيمارستان، برنامه ريزي خدمـات بهداشتـي و درماني، مديريت خدمـات بهداشتي، استـانداردهاي بيمارستـاني،
 
اصول نگهداري و ايمني بيمارستان، اقتصاد بهداشت و درمان، ارتبـاطات در سازمان هاي بهداشتـي و درماني
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-27 12:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ