وظایف:

       -    پیشنهاد و خط مشی اداری و مالی دانشکده در قالب مقررات و ضوابط موجود در هدفهای موردنظر
 
-         تعیین خط مشی صحیح در انجام خدمات اداری مالی و خدماتی و تعمیراتی

-         نظارت بر حسن انجام امور اداری مالی و خدماتی و تعمیراتی دانشکده

-         شرکت در کمیته ها- کنفرانس ها، کمیسیون ها وسیمینار های اداری و مالی

-         پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز و ارائه پیشنها دات اصلاحی در جهت ادغام و جابجای کارکنان در واحدها

-         نظارت و پیگیری در اجرای صحیح و تسریع پروژه های عمرانی

-         نظارت دقیق بر کلیه خرید های داخلی و خارجی

-         نظارت دقیق بر سیاست ها و خط مشی های کلی در مورد استخدام و طرح های پرسنلی و روشهای تشویق و تنبیه و اضافه کاری

-         رسیدگی تا هدف های اجرایی و چگونگی گردش کار ما و روشهای کار در واحد های مختلف

-         نظارت در خصوص انتخاب کارکنان

-         انجام سایر وظایف محوله از طرف مقام مافوق

     ماموریت:

برنامه ریزی- سازماندهی- و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های اداری- مالی و خدماتی کارکنان- ایجاد هماهنگی با واحد های درون سازمانی و برون سازمانی 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-1 14:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ